ماميثا

toolbar smaler text size normall text size bigger font size print page send to friend bookmark this page


ماميثا


مزاج :سرد و خشک
خاصيت :گيرنده ولي ملايم .
ورم و جوش :در علاج ورم گرم و پر مايه مفيد است . باد سرخ کم و ناتوان را در بدن هاي سخت شفا مي دهد . اما شايسته بدنهاي کوچک و نرم نيست زيرا بسيار خشکاننده است .
چشم : درد چشمي را که در مرحله اول باشد شفا مي دهد .

بلوط مانندهايي است زرد رنگ مايل به سياهي و زودشکن . تلخ است و ترکيبي از گوهر آبي و خاکي دارد . سردي آبي اش زياد نيست و هم مزاج آب آبگيرها است .
اين گياه اکثراً در بلندي ها مي رويد و ريشه اش بسيار تند بو ، تلخ مزه و افشره اش به رنگ زعفران است .

تعداد بازدید : 2568
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه