گیاهان دارویی

گیاهان دارویی

<!--<img src="images/crop. php?x=20%&y=70%&w=150&h=100&src=. /images/normall/151546. jpg" alt="خربزه درختی (پایایا)" class="align-right">. -->خربزه درختی (پایایا). این میوه گرمسیری بسیار مقوی است درون آن تو. <!--<img src="images/crop. php?x=20%&y=70%&w=150&h=100&src=. /images/normall/SF02-2160. jpg" alt="عناب" class="align-right">. -->عناب. عناب درختچه ای است متوسط با برگ های کشیده و. مشک طرامشیر ( طرا مشیع ). مزاج :گرم و خشک. اندام های تنفسی :رطوبت های لزج را از سینه و شش بیرون می راند . اندام های غذا :خوردنش در غش کردن و افسردگی سودمند است .

ادامه مطلب ...
ماميثا

مزاج :سرد و خشک. خاصیت :گیرنده ولی ملایم . ورم و جوش :در علاج ورم گرم و پر مایه مفید است . باد سرخ کم و ناتوان را در بدن های سخت شفا می دهد . اما شایسته بدنهای کوچک و نرم نیست زیرا بسیار خشکاننده است . چشم : درد چشمی را که در مرحله اول باشد شفا می دهد . بلوط مانندهایی است زرد رنگ مایل به سیاهی و زودشکن . تلخ است و ترکیبی از گوهر آبی و خاکی دارد . سردی آبی اش زیاد نیست و هم مزاج آب آبگیرها است . این گیاه اکثراً در بلندی ها می روید و ریشه اش بسیار تند بو ، تلخ مزه و افشره اش به رنگ زعفران است . تعداد بازدید : 2568.

ادامه مطلب ...
ماش دارو

مزاج :گرم و خشک. خاصیت : باز کننده ، زداینده ، در پاک نمودن اندام های داخلی بسیار مؤثر و نیرویی اسهال کننده هم دارد . ورم و جوش :ورم سخت را نرم می کند و به ویژه علاج ورم پستان است . زخم و قرحه :با عسل ضماد شود زخم ها را بهم می آورد و زخم گندیده را از میان بر می دارد . مفاصل :داروی بیماری اعصاب و اگر با عسل باشد بهتر است . اندام های غذا :داروی بیماری های کبد است و بند آمدن های کبد را باز می کند . علاج طحال و یرقان سودایی است به شرطی که هفت روز پیاپی بخورند . اندام های دفعی :راه بندان زهدان را باز می کند . بی اختیاری ادرار را از بین می برد . بول

ادامه مطلب ...
ماه پروين

ماسرجویه گوید :قوت ماه پروین چون قوت گیاه درونه و از درونه ناتوان تر است . زهرها :پادزهر همه سم ها است . از مار گرفته تا بیش و غیره . تکه هایی است شبیه زراوند و از آن باریک تر است . در تأثیر بعضی همانند زراوند و از آن قوی تر است . با بیش هم رستنگاه است و بیش در همسایگی آن قوت خود را بسیار از دست می دهد . تعداد بازدید : 2928.

ادامه مطلب ...
ماهودانه

مزاج :گرم و خشک. مفاصل :مسهل است و از اسهالی که می دهد علاج درد مفاصل و نقرس و بیماری اعصاب است . اندام های غذا :در علاج استسقا مفید است . ماهودانه را حب الملوک نیز می گویند . درختش را در مملکت ما ، سیستان می نامند . برگ هایش به ماهی های ریز می مانند که به درازای یک انگشت باشند . تعداد بازدید : 2714.

ادامه مطلب ...
مازو

مزاج :سرد و خشک. خاصیت :بسیار قبض و رطوبت ها را از جریان باز می دارد و گوهر سرد خاکی دارد . آرایش: آب و آب پز مازو رنگ مشک مو است . زخم و قرحه :با سرکه بر ( بیماری ویروسی ) مالند قوبا را از بین می برد . سائیده مازو را بر گوشت سست و زائد پاشند می گدازد . سر :رطوبت های تباه را به زبان و لثه نمی دهد . داروی زخم دهان و به ویژه اگر با سرکه باشد در شفا دادن زخم دهان کودکان بسیار سودمند است و اگر بر دندان کرم خورده بگذارند سود می بینند . اندام های راننده :سائیده مازو را در آب حل کنند و بخورند علاج زخم روده و اسهال همیشگی است و اگر با غذا مخلوط کنند ب

ادامه مطلب ...
مازيون ( هفت برگ )

مزاج :گرم و خشک. خاصیت :زداینده ، پاک کننده و پوست کن است و بسیار تند . آرایش:هر نوع از آن را که با گوگرد مخلوط کنند و بر پوست بمالند علاج لک و پیس و کک و مک و لکه های سفید پوست است . زخم و قرحه :همه انواع آن که با عسل مخلوط شوند بیماری ویروسی و زخم پلید را درمان می کند . سر : آب پز آن و بخصوص آب پز نوع سیاهرنگ آن در دهان بگردانند درد دندان تسکین می یابد . مازیون را با فلفل و موم عجین کنند و تکه ای از آن بر دندان دردمند بچسبانند سود می بینند . اندام های غذا:مازریون برای کبد بسیار بد است. اندام های دفعی :مازریون و به ویژه آنچه از گیاه سبزش که در

ادامه مطلب ...
مرزنگوش

مزاج :گرم و خشک است . خاصیت :لطیف ، بازکن و گدازنده . روغن مرزنگوش گرمی می دهد و مسهل است و تند مزاج . آرایش:آب مرزنگوش را در ابزار حجامت می ریزند و بعد از حجامت بر پوست می مالند سپیدی هایی که از برش تیغ حجامت بوجود آمده از بین می رود . خشکیده مرزنگوش را با عسل مخلوط کنند و بر پوست بمالند لکه های سیاه خونی و لکه های سبز رنگ خونی را بر می دارد و به ویژه برای زدودن لکه های خونی زیر چشم بسیار مفید است . ورم و جوش :بر ورم بلغمی بمالند مفید است . مفاصل :در مرهم موم و روغن گل مفید است و پیچش مفاصل را علاج می کند . درد پشت و بیخ ران را تسکین می د

ادامه مطلب ...
محلب

مزاج :گرم و خشک. خاصیت :زداینده ، لطیف ، تحلیل برنده و مسکن درد است . مفاصل :در علاج پهلو درد و درد پشت داروی خوبی است . اندام های تنفسی :با عسل آب بخورند در غش کردن سودمند است . داروی قولنج و سنگ کلیه و سنگ مثانه است . آلبالوی تلخ ، بهترینش سفید رنگ صاف مرواریدی است . تعداد بازدید : 7809.

ادامه مطلب ...
مريم نخودي

مزاج :گرم و خشک. خاصیت :بازکننده ، تکه کننده ، لطافت بخش و گرمی رسان است . زخم و قرحه :همراه عسل زخم های مزمن را پاک می نماید . مفاصل :سبز یا آب پز را بخورند در گسستگی ماهیچه مفید و شربت آن ترنجیدگی را سر حال می آورد و تا کهنه تر گردد مفیدتر است . چشم :حب از آن می سازند و می خشکانند و برای مداوای زخم چشم به کار می برند . این دارو را در روغن زیتون بجوشانند یا بسایند و گردش را در چشم بکشند آب ریزی همیشگی چشم را درمان می نماید . سینه :سرفه مزمن را چاره می کند . اندام های غذا :کلفتی طحال را لاغر می کند . داروی یرقان سودایی است . شربت آن برای رفع سو

ادامه مطلب ...
مشو

مزاج :معتدل و مایل به خشکی است . خاصیت :همچون عدس قبض است و سبب سودا می شود . مفاصل :برای مفاصل خوب است و ضماد آن فتق و آب در بیضه آمدن کودک را شفا می دهد . اندام های دفعی :قبوضیت می آورد . در دارویی بودن به عدس شبیه و از عدس دیر هضم تر است . تعداد بازدید : 6496.

ادامه مطلب ...
مشک

مزاج :گرم و خشک. خاصیت :لطیف و توان بخش است . چشم :دیده را نیرو می دهد . رطوبت های چشم را از بین می برد و سپیدی نازک چشم را می برد . نفس کش و سینه :شادی آور و توان بخش دل است . ضد تپش و بیماری ترس است . زهرها :پادزهر است و به ویژه گزند «بیش »را خنثی می کند . نافه حیوانی است که به آهو شبیه است یا خود نوعی از آهو است که دو دندان پیشینش به سوی داخل خم شده اند و به دو شاخ شبیه هستند . مشک آهوی تبت خوب است و می گویند مشک آهوی چین و جرجیر اول است و در درجه ی دوم مشک آهوی هندی است . مشک آهویی بسیار خوب است که از گیاه بهمنین و سنبل بخورد و در درجه ی

ادامه مطلب ...
مشک چوپان

خاصیت :لطیف و تلخ است . آرایش : سوخته مشک چوپان که با روغن کرچک یا روغن ترب یا روغن زیتون باشد علاج ، کم مویی است . در زود بر آوردن موی ریش مفید است . لثه سست را محکم می کند . ورم و جوش :ورم بلغمی را نرم می کند . اگر با به بپزند ورم بسیار سرسخت را تحلیل می برد . زخم و قرحه :تا سبز است برای زخم خوب نیست و سوزش دارد . مفاصل : آب پزش داروی گسستگی در ماهیچه است و عرق النسای وخیم و کهنه را شفا دهد . سر :با روغن زیتون بپزد سر را گرم می کند و سردی را از سر می زداید. اندام های راننده :حیض را ریزش می دهد . سنگ گرده و آبدان را خرد می کند . زهرها :چو

ادامه مطلب ...
مشک زمين

آرایش:رنگ را زیبا و بوی دهان را خوش می کند و چنانکه می گویند هندی اش مو را می سترد . ورم و جوش :دمل های صعب العلاج را علاج می کند ، در معالجه ورم های الیافی و خوره مفید است . مفاصل :با روغن دانه بن (میوه درخت سقز )داروی پهلو درد است و پشت را محکم می کند . زیاد به کار بردنش جذام می آورد . سر :در علاج گندیدگی بینی ، دهان ، زخم ، جوش های دهان و سستی لثه مفید است و زخم های خوره ای دهان را مداوا می کند . برای تقویت هوش بسیار خوب است . سنگ را از بین می برد . در چکمیزک سودمند است . در علاج بواسیر و بهم آمدن دهانه زهدان و استسقا مفید است . تب ها :در

ادامه مطلب ...
مشک طرامشير ( طرا مشیع )

مزاج :گرم و خشک. اندام های تنفسی :رطوبت های لزج را از سینه و شش بیرون می راند . اندام های غذا :خوردنش در غش کردن و افسردگی سودمند است . اندام های دفعی :در ریزش دادن بول و حیض بسیار کاری است . گاهی از اثر آن خون ادرار می کنند . شربت از این گیاه خون بعد از زایمان را بیرون می دهد . شاخه هایی دارد که به شاخه ریحان سبز شبیه است . خشکیده آن نخست هیچ مزه ای ندارد و بویش آن قدرها نیست . لیکن بعد مزه آن تلخ و تند می شود . اگر گله از این گیاه بچرد ادرارش خونی می شود . در تأثیر درمانی کار پونه را انجام می دهد و از پونه بسیار قوی تر است . تعداد بازدید :

ادامه مطلب ...
مامیران کبیر

مامیران یا "مامیزان کبیر" گیاهی داروئی از تیره "خشخاش Papaveraceae" است که نام علمی آن"Chelidonium Majus"می باشد . مامیران ،" گیاه پرستو " میز نامیده میشود. گیاهی است علفی، چندساله با شیره نارنجی رنگ، منشعب به رنگ سبز تیره، واجد کرک های پراکنده و دارای بن ساقه ای پوشیده از قاعده های پایای برگ ها و ساقه ای منشعب به ارتفاع ۹۰- ۳۰ سانتیمتر. برگ ها شانه ای دارای ۷-۵ برگچه تخم مرغی تا مستطیلی شکل. گل آذین چتر مانند آن دارای ۶-۲ گل، گل با دو کاسبرگ آزاد و ریزان و چهار گلبرگ کامل زرد رنگ، واژ تخم مرغی است. پرچم ها زرد رنگ، میوه به شکل کپسول کشیده،

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه